Skolnärvaro

Att tidigt uppmärksamma all frånvaro och agera snabbt är betydelsefullt för att främja närvaro. Genom systematisk kartläggning och analys av orsaker till närvaroproblem ges bättre förutsättningar att sätta in rätt insatser.

Skolverket lyfter fram tre framgångsfaktorer för att öka elevers skolnärvaro. Det handlar om elevers upplevelser av trygghet och delaktighet, goda lärmiljöer, och organisatorisk medvetenhet. För det behövs bland annat kunskap, samverkan och en god kommunikation. Hur skapar man då detta? Vi skräddarsyr gärna en lösning utifrån ert nuläge och era behov.

Några vanliga orsaker till minskad skolnärvaro är en orolig lärmiljö, brist på trygghet och studiero eller att det förekommer kränkande behandling på skolan. Det kan också handla om att man har ett osynligt elevhälsoteam eller ett elevhälsoarbete som är begränsat till elevhälsoteamet.

Finns inte heller kunskap kring utredningar av frånvaro, extra anpassningar och särskilt stöd är det i sig en bidragande orsak.

Det behöver finnas sunda relationer och en kommunikation mellan skola, elev och vårdnadshavare samt en samverkan med andra aktörer för att hålla en hög skolnärvaro. Det är också viktigt att det finns rutiner kring överlämning vid övergångar mellan stadier och skolbyten.

Exempel på några av våra erbjudanden

  • Utbildningar och föreläsningar inom temat för en ökad samsyn på skolan samt information om gällande lagar
  • Kartläggning, analys och utvecklingsområden med uppföljning
  • Upprättande av rutiner och mallar
  • Samverkan med andra aktörer och myndigheter
  • Upprättande av åtgärdsprogram för elever med omfattande frånvaro
  • Utredning av en elevs frånvaro samt upprättande av närvaroplan

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.