Integritetspolicy

Inledning
Som bemannings- och rekryteringsföretag tar vi på Clockwork emot och behandlar personuppgifter varje dag. Med personuppgifter avser vi namn, adress, personnummer och e-post. Ofta även information om personers bakgrund, såsom utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet. Denna Integritetspolicy beskriver hur Clockwork samlar in och hanterar personuppgifter med utgångspunkt i datalagstiftningen. Innehållet är relevant för våra kandidater, anställda, kunder och leverantörer. Denna policy gäller för moderbolaget Clockwork Bemanning & Rekrytering samt dotterbolagen Clockwork Norrbotten, Clockwork Global, Clockwork Skolbemanning, Clockwork Mora, Clockwork Uppland samt Clockwork Umeå. Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Clockwork behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

För Clockworks medarbetare
, för dig som är anställd av Clockwork behandlar vi personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress, personnummer, fotografier, betyg och intyg om utbildningar och arbetslivserfarenhet. För din och vår säkerhet samlar vi även in kontaktuppgifter till dina anhöriga, som vi kan kontakta i en eventuell nöd- eller olyckssituation på arbetstid. För att kunna hantera löneutbetalning behandlar vi även ditt bankkontonummer. Vi kan också komma att behandla känsliga uppgifter som bland annat hälsotillstånd. Hälsouppgifter behövs i vissa fall för att vi som arbetsgivare ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Clockwork behandlar endast personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för arbetet. Det gäller även särskilt känsliga personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter från anställda gör vi det utifrån olika syften: 
– Att kunna erbjuda våra tjänster till våra kunder. Våra medarbetare är en viktig nyckel för att upprätthålla en god service och en bra relation till alla parter vi samarbetar med.
– Att hantera alla typer av personalärenden kring våra anställda, exempelvis i samband med löneutbetalning, semesterdagar, eventuella tvister eller diskrimineringsärenden.
– Att optimera vår verksamhet, exempelvis genom demografiska studier.

För dig som är kandidat/arbetssökande hos Clockwork
De personuppgifter Clockwork behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Clockwork via vår webbplats eller genom kontakt med vår personal. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera denna Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig som kandidat är bland annat: namn, adress, e-postadress, personnummer, fotografier, betyg och intyg om utbildningar och arbetslivserfarenhet. Vissa av våra kunder ställer extra höga säkerhetskrav. Därför kan du även komma att få lämna bakgrundskontroller, kreditkontroll, hälsoundersökning och/eller drogtest i samband med en rekrytering. Sådana kontroller innehåller särskilt känslig information och du får alltid godkänna dessa kontroller innan de utförs. Om du ställer upp på att bli fotograferad, eller om du utan uppmaning från Clockwork lämnar fotografi på dig själv, samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi i exempelvis interna rapporter eller marknadsföringssyfte.

Som en del i en bakgrundskontroll kan Clockwork även be dig att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Det är alltid du själv som beställer ett sådant utdrag. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med Clockwork och/eller Clockworks kund. Informationen i ett utdrag från belastningsregistret hanteras ytterst konfidentiellt och kommer aldrig att behandlas eller sparas av Clockwork. Vi kan emellertid komma att muntligen stämma av resultatet med vår kund i syfte att kunna tillhandahålla dig den tjänst du sökt via oss på Clockwork.

För dig som är kund eller leverantör
Clockwork kan komma att behandla personuppgifter till kontaktpersoner hos våra kunder och leverantörer. Dessa uppgifter består av namn, e-postadress, telefonnummer, arbetsadress, befattning och ansvarsområden. Clockwork behandlar våra kunders och leverantörers personuppgifter enbart i den utsträckning som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra tjänsteerbjudanden och säkerställa en bra leverans. Det är även avgörande för att vi ska kunna administrera våra relationer till våra kunder samt möjliggöra framtida affärssamarbeten.
Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas hos Clockwork beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Clockwork sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.

De uppgifter som våra kandidater och anställda själva registrerar i sin profil på vår webbsida läggs automatiskt in i Clockworks verksamhetssystem. Där kommer de att sparas så länge kontot är aktivt eller under pågående rekrytering eller relation. Ditt konto räknas som aktivt från dess att du registrerar dig i vår kandidatbank till dess att du meddelat oss att du inte längre är vill matchas mot lediga tjänster och finnas med i våra register. Se avsnitt: dina rättigheter.

– Anställningsavtal sparas under innevarande år samt tio år därefter. 
– Kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser (såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut mm) sparas under avtalstiden och därefter under tio år.
– Kontrolluppgifter sparas tills dess att Clockworks pensionsåtaganden upphört.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Det samtycke som lämnats enligt della Integritetspolicy täcker även att den information som du förser Clockwork med kan användas för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet med det är att vi ska kunna förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster. Det kan exempelvis ske genom att vi skickar ut viktig information, nyheter och uppdateringar som kan vara av intresse för dig. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i detta syfte.

Användande av Clockworks webbplats och cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Textfilen kan bland annat användas för att underlätta din användning av webbplatsen. Webbplatsen innehåller två typer av kakor – så kallade sessionskakor och persistenta kakor. Sessionskakor lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. De används för att du ska kunna utföra dina bankärenden och försvinner när du loggar ut eller stänger webbläsaren. Persistenta kakor sparar en fil under en begränsad tid på din dator, se nedan. Webbplatsen använder persistenta kakor för att följa din navigering på webbplatsen och för att samla in statistik i syfte att optimera och förbättra webbplatsen. En del av dessa persistenta kakor är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen, se nedan. Informationen används bland annat för att förbättra webbplatsen och för att visa digitala erbjudanden även på andra webbplatser.

Undvika kakor
Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång webbplatsen begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan neka användning av persistenta kakor utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Nekande av sessionskakor medför dock att du inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen. Användande av e-post För att underlätta kommunikation och kunna kommunicera effektivt med våra kandidater, kunder, leverantörer och övriga intressenter använder Clockwork e-post.
Behandling av personuppgifter i e-post sker med stöd av avtal eller intresseavvägning i dataskyddsförordningen.
Du bör inte skicka känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga uppgifter till oss via e-post. Våra e-postkonton rensas regelbundet i enlighet med vår e-postpolicy. Personuppgifter som förekommer i e-post kan komma att överföras till andra register och system inom Clockwork.

Skyddet för personuppgifter
Clockwork har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att alla insamlade personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet kan vi komma att använda krypteringsteknik när vi överför sådana personuppgifter över Internet till våra servrar. Clockworks anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Clockworks regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delning av personuppgifter mellan bolag i Clockwork
Clockwork delar som huvudregel personuppgifter som behandlar kandidater, anställda, kunder och leverantörer med samtliga bolag inom Clockwork-koncernen. Delningen är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda kandidater och anställda relevanta uppdrag samt erbjuda den bästa kompetensen för Clockworks kunder. Det är även viktigt i syfte att upprätthålla goda affärsrelationer och möjliggöra framtida samarbeten En förutsättning för delning av personuppgifter mellan bolag i Clockwork är att den företas i enlighet med denna Integritetspolicy och relevant personuppgiftslagstiftning.

Delning av personuppgifter utanför bolag i Clockwork
Clockwork kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för vårt tjänsteerbjudande kan personuppgifter lämnas vidare till Clockworks kunder, leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av våra tjänster. I de fall det är nödvändigt kan Clockwork även komma att lämna ut personuppgifter till annan tredje part, såsom Clockworks leverantörer av bland annat löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar jobbsökningar för vår räkning. Parter som Clockwork kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. Om Clockwork lämnar ut personuppgifter till Clockworks leverantörer utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Clockwork omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
Org.nummer 556913-7325

Clockwork Umeå AB
Org.nummer 556955-6219

Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB
Org.nummer 559013-0331

Clockwork Uppland AB
Org.nummer 559062-3459

Clockwork Norrbotten AB
Org.nummer 559003-0598

Clockwork Mora AB
Org.nummer 559063-4290

Respektive bolag är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Clockwork som personuppgiftsbiträde
Clockwork är i huvudsak personuppgiftsansvarig för våra lagrade personuppgifter. Det kan dock förekomma situationer där Clockwork inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje part. När Clockwork behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje part och Clockwork är då bunden av de instruktioner som Clockwork fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Clockwork inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna Integritetspolicy. Clockwork kommer dock alltid att säkerställa att behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

Undantag
Ibland annonseras tjänster från Clockwork på utomstående webbplatser som inte ägs eller administreras av Clockwork. Clockwork har inte granskat dessa webbplatser eller övriga webbplatser som innehåller länkar till Clockwork webbsida. Denna Integritetspolicy är inte tillämplig på behandling av personuppgifter som sker på sådana webbplatser och Clockwork är inte ansvarig för personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av Clockwork webbplats. Denna Integritetspolicy är inte heller tillämplig på behandling som utförs av testföretag.

Dina rättigheter
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter som Clockwork behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Ansökan om att ta del av dessa personuppgifter ska ske skriftligt undertecknad ställd till ditt närmsta geografiska Clockwork-kontor (under stycket Personuppgiftsansvarig) Du hittar postadress på vår hemsida www.clockworkpeople.se. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i denna Integritetspolicy
Clockwork förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på vår webbplats, www.clockworkpeople.se. Du rekommenderas därför att läsa denna Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om vi ändrar innehållet på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att på nytt samtycka till Clockwork personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskydd@clwork.se

Version: 1.0
Datum: 23 maj 2018

Hitta jobb & personal

Hej, det är jag som är {{ coworker_firstname }}!
Vad kan jag hjälpa dig med?

För jobbsökande

Jag söker jobb

Då har du hittat rätt!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.

* Japp, dessa uppgifter är obligatoriska

Vilken bra idé!
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av
oss så fort som möjligt.